Käyttöehdot Hopoti-yritystileille

Hopoti Käyttöehdot Talleille ("Ehdot")

Päivitetty 25. toukokuuta 2018

Lue nämä Ehdot huolella. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Ehdot edustamasi yhteisön puolesta ja Hopoti Software Oy (jäljempänä Hopoti) ja edustamasi yhteisö solmivat Palvelua koskevan sopimuksen ("Sopimus"). Näissä Ehdoissa tarkoitetun Sopimuksen Hopotin kanssa Palvelusta voi tehdä vain oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö, toiminimi tai avoin tai kommandiittiyhtiö tai kunnan tai valtion viranomainen, oppilaitos, liikelaitos tai muu julkinen taho. Mikäli et hyväksy ehtoja sekä sen liitteitä ja tee Sopimusta, et ole oikeutettu käyttämään Palvelua tai Dokumentaatiota (kuten määritelty alla kohdassa 4).

1 Soveltamisala ja Osapuolet

Näitä Ehtoja sovelletaan Sopimuksiin, joilla Hopoti ("me") toimittaa Palvelun asiakkaalleen (“Sinä"). Hopoti ja Sinä olette jäljempänä myös “Osapuoli" tai “Osapuolet".

Sinä voit olla vain oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö, toiminimi, avoin tai kommandiittiyhtiö tai kunnan tai valtion viranomainen, oppilaitos, liikelaitos tai muu julkinen taho.

Henkilö, joka solmii Sopimuksen vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä sitova sopimus edustamansa oikeushenkilön puolesta. Ensimmäinen henkilö joka rekisteröityy Palveluun tai tekee tilauksen on automaattisesti pääkäyttäjä ("Pääkäyttäjä"), jolle Hopoti toimittaa Sopimusta koskevat ilmoitukset. Mikäli henkilöllä ei ole nimenkirjoitusoikeutta tai asemavaltuutusta edustamansa oikeushenkilön puolesta, kyseinen henkilö vakuuttaa että on saanut tarvittavan valtuutuksen solmia Sopimus.

Nämä Ehdot sisältävät myös osiot “Tietojenkäsittelysopimus”, “Rekisteriseloste”, ”Tietosuojakäytäntö” ja “Evästeet”. Lisäksi yksittäisiä Palvelun käyttäjiä koskevat myös “Loppukäyttäjäehdot”.

2 Palvelun sisältö

Palvelu on ajanvarausjärjestelmä, jota tarjotaan tietoverkon yli. Palvelun tarkemman sisällön osalta pyydämme, että tutustut kotisivuihimme ja Palveluun.

Hopoti päättää Palvelun yksityiskohtaisesta toteutuksesta ja muutoksista ja Hopotilla on oikeus muuttaa Palvelua haluamallaan tavalla koska tahansa. Hopotilla on oikeus myös muuttaa laitteita, tietoliikenneyhteyksiä, ohjelmia ja muita Palvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi käytettäviä järjestelmän osia.

Hopotilla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen esimerkiksi asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden tai tietoturvauhan tai väärinkäytösepäilyjen vuoksi. Hopoti tiedottaa Sinulle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan sähköpostilla, Palvelussa tai Hopotin yleisillä Internet-sivuilla.

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestintäverkkoon ja Internetiin) eivät kuulu Palveluun. Sinä vastaat tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta, tietoturvasta ja päivityksistä. Sinä vastaat myös siitä, että laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavien laitteiden ja ohjelmistojen tai tietojen/aineistojen käyttäminen Palvelussa on ehdottomasti kielletty.

Sinä vastaat Palvelun soveltuvuudesta käyttötarkoitukseesi.

Palvelu voi sisältää kolmansien osapuolten mainoksia, tai linkkejä kolmansien osapuolten sivuille tai palveluihin. Jos käytät tällaisia linkkejä, Sinä poistut Palvelusta ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun omalla riskilläsi. Hopoti ei ole vastuussa tällaisista mainoksista tai kolmansien osapuolten sivuista ja palveluista.

Hopoti päättää käyttötuen saatavuudesta ja sen palvelutasosta sekä veloitusperusteesta. Hopotilla on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut, -viestit ja muu viestintä, kuten myyntipuhelut ja tukikeskustelut. Hopoti käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, laaduntarkkailuun ja koulutukseen.

Palvelun tietojen tallennus tapahtuu pääsääntöisesti EU- tai ETA-alueella mutta tietoja voidaan tallentaa, siirtää ja käsitellä myös ETA-alueen ulkopuolella henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Hopoti ottaa varmuuskopioita Palvelussa olevista tiedosta kulloinkin voimassa olevien varmuuskopiokäytäntöjensä mukaisesti. Tämän lisäksi Sinä vastaat Palvelussa käsittelemiesi ja siellä Sinun liiketoimintasi johdosta syntyvien tietojen tallentamisesta omiin järjestelmiisi, niiden varmuuskopioiden ottamisesta ja niiden toimivuuden tarkastamisesta.

3 Yhteystiedot

Sinun tulee tallentaa Palveluun tai muuten välittää meille oikeat ja täydelliset yhteystiedot mukaan lukien laskutustietosi ja -osoitteesi. Vastaat myös siitä, että yhteystietosi ovat ajan tasalla Palvelussa niiden muuttuessa.

4 Käyttöoikeus

Sopimuksen mukaiset maksut maksamalla ja edellyttäen, että noudatat näitä Ehtoja, Sinulla on Sopimuksen voimassa ollessa ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä oleva oikeus käyttää Palvelun suunniteltuja käyttöominaisuuksia Palvelun suunnitellussa käyttötarkoituksessa oman liiketoimintasi käytössä. Sinä saat käyttää Dokumentaatiota (kuten määritelty alla tässä kohdassa 4) sisäisesti käyttääksesi Palvelua.

Palvelussa olevaa ajanvaraustoimintoa varten Sinä saat sallia omien loppuasiakkaidesi käyttää kyseistä toimintoa Palvelussa. Sinä vastaat omista loppuasiakkaitasi koskevista varaus- ja käyttöehdoistasi (“Tallin säännöt”), jotka määrittävät ehdot myymillesi palveluille tai tuotteille. Kyseiset ehdot eivät saa olla ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa. Rekisteröityessä loppuasiakkaiden tulee hyväksyä myös Hopotin Loppukäyttäjäehdot, joita Hopoti voi myös muuttaa myöhemmin.

Käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot:

a) Sinä et saa kopioida (pysyvästi tai tilapäisesti) Palvelua missään muodossa kokonaan tai osittain muutoin, kuin Palvelun käyttämiseksi Hopotin ohjeiden mukaan.

b) Sinä et saa laajemmin, kuin pakottava soveltuva laki määrää, purkaa, muokata, toisintaa, korjata, muuttaa Palvelua, taikka luoda Palvelusta johdannaisia teoksia tai pyrkiä selvittämään tai selvityttämään Palvelun taustalla olevia ideoita tai ajatuksia tai ohjelmiston lähdekoodia.

c) Jollei näissä Ehdoissa ole nimenomaisesti toisin määrätty, Palvelua ei saa vuokrata, alilisensioida, edelleen luovuttaa, siirtää, antaa kolmannelle pääsyä tai käyttöoikeutta siihen, myydä kolmannelle, mukaan lukien Sinun kanssasi samaan konserniin kuuluvat yhtiöt tai yhteisöt.

d) Palvelussa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita merkkejä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa. Palvelussa mahdollisesti olevia mainoksia ei saa myöskään poistaa, peittää tai muuttaa.

e) Hopotin toimittamaa tai Palvelussa olevaa kirjallista tai sähköistä materiaalia ("Dokumentaatio") ei saa kopioida tai muuttaa ellei toisin ole mainittu. Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on välttämätöntä sähköiseen materiaaliin tutustumiseksi.

f) Et saa yrittää murtautua Palvelun mihinkään osiin.

g) Et saa teeskennellä olevasi kukaan muu tai käyttää valenimeä.

h) Et saa käyttää Palvelua markkinointiin lainvastaisesti. Jos lisäät loppukäyttäjän Palveluun itse, varmistat että sähköisen suoramarkkinoinnin lupa tai sen puuttuminen kirjataan ja huomioidaan Palvelun käytössä. Tallilla on oltava loppukäyttäjän lupa tietojen lisäämiseen.

i) Palvelun hinnoittelumallia ja ominaisuuksia ei saa väärinkäyttää alkuperäisestä tarkoituksestaan. Palvelussa olevista loppukäyttäjien varauksista tapahtumiin vähintään 80% tulee maksaa Hopotin kautta. Tarkastelujaksona tälle ehdolle on jokainen päättynyt kalenterikuukausi, jolloin Palvelussa on varauksia tapahtumiin.

5 Käyttäjätili ja salasana

Palvelun käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ("Tunnistautumisvälineet"), jotka sinulla on, Palvelun käyttämiseksi Sopimuksen mukaisesti.

Sitoudut luomaan käyttäjätunnusta kohden yhden laadukkaan salasanan ja vaihtamaan sen aina jos Palvelu niin vaatii. Hopotilla on oikeus hylätä ja/tai hyväksyä käyttöösi tulevat Tunnistautumisvälineet. Ne säilyvät Hopotin omistuksessa.

Hopotilla on koska tahansa oikeus muuttaa Tunnistautumisvälineitä. Muuttaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi yllättävistä tietoturvasyistä. Hopoti ei koskaan tallenna salasanoja selväkielisenä eikä voi siitä syystä kertoa salasanaasi Sinulle.

Tunnistautumisvälineitä ei saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään yhteisösi ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle ja ne tulee säilyttää huolellisesti ja Sinä vastaat niillä tapahtuneesta käytöstä. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi tilisi oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä.

6 Palvelun käyttö ja Sinun vastuusi

Hopoti pyrkii korjaamaan selkeät kirjallisesti ilmoittamasi Palvelun käytön estävät virheet mahdollisimman nopeasti valitsemanaan ajankohtana normaalina työaikanaan. Hopoti ei anna muita takuita Palvelusta tai sen virheettömyydestä.

Hopoti voi korjata Palvelun virheen myös kiertämällä virheen tai toimittamalla Sinulle ohjeet sen kiertämiseksi. Hopotin vastuu virheistä rajoittuu tässä sovittuihin toimenpiteisiin.

Hopoti ei vastaa (a) käyttövirheestäsi, laiminlyönnistäsi tai ulkoisista häiriötekijöistä, (b) laitteidesi, tietoliikenneyhteyksiesi tai ohjelmistojesi aiheuttamista vioista ja häiriöistä tai (c) tietojärjestelmäsi tai tietoliikenneyhteyksiesi muutoksista.

Hopoti ei vastaa laiminlyöntisi aiheuttamista häiriöistä Palvelun toteuttamisessa. Laiminlyönti voi koskea esimerkiksi sitä, että et noudata Hopotin ohjetta muuttaa laitteistoa tai ohjelmistoa, jolla Palvelua käytetään tai Hopotin ohjeita Palvelun käyttämisestä.

Palvelussa antamasi komennot, joilla käytät Palvelua, käsitellään Sinun antamien tietojen perusteella eikä Hopotilla ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja, joita annat Palvelussa. 

7 Vastuusi Palvelun tietosisällöstä ja käytöstä

7.1


Yleistä

Ymmärrät ja hyväksyt, että Sinä vastaat liiketoiminnastasi Palvelua käytettäessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Sinä vastaat markkinoinnistasi, tuotteistasi, palveluistasi, aineistostasi, rahaliikenteestäsi, kirjanpidostasi sekä tiedoistasi. Sinun pitää käsitellä tietoja Palvelussa lain edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vastuuta henkilötietojen oikeasta käsittelystä sekä palvelujesi tai tuotteidesi markkinoinnista lain mukaisesti.

Palvelua käytettäessä Sinun käyttöösi muodostuu asiakasrekisteri, joka on Hopotin omistuksessa, mutta Sinun vastuullasi. Osana näitä ehtoja on Tietojenkäsittelysopimus Talleille (“Tietojenkäsittelysopimus”), jossa eritellään asiakasrekisterin ja muiden Palvelun tietojen oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Tutustu Tietojenkäsittelysopimukseen huolella.

Vastaat Palveluun lisäämästäsi sisällöstä tai sen kautta kolmansille osapuolille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä. Et saa syöttää lainvastaisia tai kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovia tietoja. Erityisesti Sinä vastaat siitä, että Sinun Palvelussa pitämäsi ja käsittelemäsi aineisto ei aiheuta häiriötä Palvelulle eikä loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia taikka lain tai viranomaisten määräyksiä.

Sinä vastaat, että Sinulla on oikeus käyttää kaikkea materiaalia ja tietoa mitä käytät Palvelussa. Sinä vastaat, että Sinulla on loppuasiakkailtasi ja käyttäjiltäsi tarvittavat suostumukset, että Hopoti ja sen alihankkijat saavat käsitellä näiden henkilötietoja Sopimuksen tarkoituksiin.

Palvelua saa käyttää vain lakien ja muiden viranomaissäännösten mukaisesti.

Hopotilla on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsysi Palveluun siltä osin, kun Hopoti epäilee Ehtojen rikkomusta tai kuin tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

Mikäli kolmas osapuoli esittää Hopotia kohtaan väitteen tai vaatimuksen johtuen Palvelun käytöstäsi tai jostain asiasta, joka väitteen osoittautuessa todeksi olisi näiden Ehtojen rikkomus, vastaat Hopotille väitteestä tai vaatimuksesta aiheutuneet kulut ja menetykset ja vastaat kustannuksellasi asian selvittämisestä.

7.2


Hopotin Käyttöoikeus

Hopotilla on oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä kaikkia tietoja Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen.

Lisäksi Hopotilla on oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa Palveluun lisättyjä tietoja mm. asiakaspalvelun toteuttamiseksi tai väärinkäytösten estämiseksi. Tarvittaessa Hopotin harkinnan mukaan Sinua tai loppuasiakkaitasi voidaan informoida tai konsultoida toimenpiteisiin liittyen.

Hopotilla on myös oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä tietoja anonyymisti Hopotin liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme mm. käyttää Palvelussa olevaa tietoa luodessamme tilastotietoa Palvelun kautta tehdyistä varauksista, asiakkaista ja muista asioista, joista ei selviä asiakkaan tai käyttäjän identiteettiä.

Hopotilla on oikeus lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä myös asiakkaillesi mikäli asiakkaasi on hyväksynyt tiedostusten lähettämisen heille. Hopotin käyttöoikeudet jatkuvat Sopimuksen päätyttyäkin.

8 Hinnat ja maksuehdot

Olet velvollinen maksamaan Hopotin kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai erillisen sopimuksen mukaiset Palvelujen ja lisäpalvelujen hinnat. Pääsääntöisesti veloitukset tehdään automaattisesti Sinulle tulevista maksutilityksistä. Mahdolliset kuukausimaksut laskutetaan etukäteen ja muut maksut sopimuksen mukaan.

Veloitamme myös erikseen Palvelun sisältä tilattavista lisäpalveluista. Vastaat siitä, että käyttäjäsi tietävät lisäpalveluiden maksullisuudesta ja että vain henkilöt, joilla on oikeus tilata lisäpalveluja tilaavat niitä. Esimerkkejä lisäpalveluista ovat tekstiviestit ja Palvelun lisäominaisuudet.

Mikäli Hopoti antaisi palveluita, jotka edellyttävät matkustusta, ja jollei toisin kirjallisesti sovita, veloittaa Hopoti erikseen aiheutuneet matka-, matka-aika-, majoitus- ja päivärahakustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto. Sinun on esitettävä laskuun kohdistuvat huomautukset viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Viivästyskorko on neljätoista (14) prosenttia vuodessa. Lisäksi Sinun on korvattava mahdolliset perintäkulut, ja muut viivästyksestä seuraavat maksut kuten maksumuistutukset kulloinkin voimassa olevan Hopotin hinnaston mukaan.

Jos et muistutuksesta huolimatta suorita erääntynyttä maksua, Hopotilla on ilmoitettuaan tästä Sinulle oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteidensa täyttäminen ja Sinun pääsysi Palveluun korvausvelvoitteitta.

Arvonlisävero, muut vastaavat verot, tullit ja muut julkiset maksut lisätään hintoihin.

9 Hinnanmuutokset

Hopoti pidättää oikeuden muuttaa Palveluiden hintoja ja hinnastoaan ilmoittamalla hinnanmuutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen sen voimaantuloa. Sinulla on oikeus kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Sopimus päättymään hinnankorotusten voimaantulopäivänä. Kyseinen irtisanomisilmoitus tulee tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Jos Hopoti päättää peruuttaa hinnanmuutoksen, irtisanomisesi ei kuitenkaan toteudu.

10 Oikeudet, luottamuksellisuus ja rekrytointirajoitus

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen tuottamiseksi käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä Dokumentaatioon, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Hopotin tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, domain-nimiä, oikeutta tietotaitoon, tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen luovuttamisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita.

Kaikki ei-julkisessa tiedossa oleva tieto Palvelua koskien kuten Palvelun rakenne, käyttöliittymä ja Palvelun perustana olevat ideat ovat aina Hopotin salaista tietoa etkä saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille taikka käyttää niitä muutoin kuin Palvelun Sopimuksen mukaisesti, ilman Hopotin kirjallista lupaa.

Sinä et saa palkata tai muutoin hankkia työpanosta sellaiselta henkilöltä, joka on tai on ollut Hopotin palveluksessa työsuhteessa tai johtajana, ennen kuin kaksitoista (12) kuukautta on kulunut Sopimuksen tai henkilön työ- tai johtajasuhteen päättymisestä, sen mukaan kumpi päättyy aikaisemmin. Tätä rekrytointikieltoa ei sovelleta, mikäli henkilön työ- tai johtajasuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Rikkoessasi tätä ehtoa Sinun tulee maksaa sopimussakkona Hopotille kustakin rikkomuksesta kyseisen henkilön kahdentoista (12) kuukauden ennakonpidätyksenalaista bruttopalkkaa vastaavan määrän.

11 Sinun omistusoikeutesi

Sinä omistat oikeudet kaikkeen tietoon ja materiaaliin mitä lisäät Palveluun. Sinulla oltava oikeudet lisäämääsi materiaaliin. Hopoti pitää kuitenkin itsellään ne oikeudet mitä luvussa 7 yllä on mainittu, eli esimerkiksi asiakasrekisteri on Hopotin omistuksessa, mutta sen käyttäminen Sinun vastuulla.

12 Teknisluontoisten tietojen käsittely

12.1


Yleistä

Tunnistamistiedolla tarkoitetaan Palvelun käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota Palvelussa ja Palvelun käyttämissä viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään seuraavissa tilanteissa sekä lain nimenomaisesti sallimissa tilanteissa.

a) Tunnistamistietoja käsitellään siinä määrin, kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi.

b) Tunnistamistietoja käsitellään teknistä kehittämistä varten. Tässä tarkoituksessa käsitellään edellä seuraavia tietotyyppejä: IP-osoite, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäkuusi (26) kuukautta istunnosta.

c) Palvelun osana olevien tietoliikenneliittymien, päätelaitteiden, viestintäverkon ja siihen liitettyjen palvelujen tunnistamistietoja käsitellään automatisoidusti tilastollista analyysiä varten, koska analyysiä ei voida muuten tuottaa ilman kohtuutonta vaivaa. Tästä analyysitiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

d) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja selvittämiseksi. Tässä tarkoituksessa määrätään käytöstä erityisesti seuraavaa: Palvelusta voidaan hakea tarpeen mukaan Palvelun tuottamaa tietoa. Esimerkiksi IP-osoite, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa.

e) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön selvittämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään automaattisen hakutoiminnon avulla, joka voi perustua viestien kokoon, yhteenlaskettuun kokoon, tyyppiin, määrään, yhteystapaan tai kohdeosoitteisiin. Tunnistamistietoja käsitellään myös manuaalisesti tilanteessa, jossa on perusteltu syy epäillä, että Palvelun osana olevaa viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään näiden Ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti ja jos: 1) automaattisen hakutoiminnon avulla on havaittu viestinnässä tietoturvapoikkeama; tai 2) maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun käytön kustannukset ovat nousseet epätavallisen korkeiksi; tai 3) viestintäverkossa havaitaan sinne oikeudetta asennettu laite, ohjelma tai palvelu; taikka 4) yksittäistapauksessa muusta 1–3 kohtaan rinnastuvasta, yleisesti havaittavissa olevasta seikasta voidaan päätellä, että viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään Ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti.

f) Tunnistamistietoja käsitellään maksujen määrittämistä ja laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja, sisäistä laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja, viestintäverkon välityksellä tarjottavien mahdollisten kuvatallenteiden, äänitallenteiden ja muiden maksullisten palvelujen laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja ja muita laskutuksen kannalta välttämättömiä tietoja. Tässä tarkoituksessa käsitellään seuraavia tietotyyppejä: IP-osoite, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäkuusi (26) kuukautta istunnosta.

g) Tunnistamistietoja käsitellään, jos se on tarpeen viestinnän välittämisessä tapahtuneen teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi, estämiseksi tai selvittämiseksi.

h) Tunnistamistietoja käsitellään omien viestintäpalvelujemme tai lisäarvopalvelujemme markkinoimiseksi Sinulle. Tässä tarkoituksessa käsitellään seuraavia tietotyyppejä: IP-osoite, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäkuusi (26) kuukautta istunnosta.

12.2


Tunnistamistietoja käsittelevät henkilöt

Tunnistamistietojen tarkemmin yksilöity käsittely on määrätty nimenomaisesti tehtäviksi tietyille Hopotin työntekijöille.

13 Sopimuksen voimassaolo ja voimassaolon päättäminen

Sopimus on voimassa kunnes jompi kumpi Osapuoli irtisanoo sen kirjallisella ilmoituksella. Sinulla on yhden (1) täyden kalenterikuukauden irtisanomisaika. Hopotilla on kolmen (3) täyden kalenterikuukauden irtisanomisaika.

Kumpikin Osapuoli voi päättää Sopimuksen välittömästi purkamalla kirjallisella ilmoituksella, mikäli:

a) Toinen Osapuoli rikkoo Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta Osapuolelta kirjallisen irtisanomisuhkaisen vaateen rikkomuksen korjaamisesta.

b) Toinen Osapuoli on konkurssissa, selvitystilassa tai muuten todistettavasti maksukyvytön (mikä ilmenee aina kolmekymmentä (30) päivää ylittävän maksuviivästyksen, julkisen maksuhäiriön tai muun vastaavan seikan perusteella).

Huomioithan, että jos Sinulla on lisäpalveluja, kuten tekstiviestit tai Palvelun lisäominaisuuksia, ne laskutetaan takautuvasti mahdollisesti viimeisen käyttökuukauden jälkeen. Emme palauta tai hyvitä maksamiasi maksuja osittainkaan, jos Sopimus on päättynyt rikottuasi Ehtoja.

Kun tilisi on lopetettu, me voimme poistaa tilisi sekä kaiken siinä olevan tietosi. Voit tilin lopetuksen yhteydessä loppuasiakkaiden erillisellä suostumuksella siirtää heidän tietonsa Palvelusta omaan erilliseen asiakasrekisteriisi. Tämä pyyntö on tehtävä meille kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Sopimuksen päättymisestä. Toimitamme rekisterin Sinulle kahden (2) kuukauden sisällä kyseisestä pyynnöstä CSV-tiedostona.

Sopimuksen voimassaolon päättyessä jäävät voimaan ehdot, jotka koskevat maksuja, jotka on maksettava sopimusajalta tai Sopimuksen mukaisesti, omistus- ja Immateriaalioikeuksia, salassapitoa, vastuun rajoituksia sekä sovellettavaa lakia ja riidanratkaisua. Myös muut Sopimuksen ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan.

14 Maksut

Palvelussa Sinun maksunvälityspalvelu valitaan puolestasi yleensä maan perusteella. Maksunvälityspalveluiden sopimusehdot hyväksytään erikseen, eivätkä ne liity tähän Sopimukseen. Tutustu huolella sinulle valittuun maksunvälityspalveluun, heidän ohjeistukseensa, ehtoihin ja muihin tietoihin. Korttimaksuilla tehtävissä maksuissa maksunvälittäjä saattaa näkyä maksun saajana korttilaskulla. Maksunvälittäjä välittää maksun Sinulle veloitettuaan Hopotin hinnaston mukaisen myyntipalkkion. Maksunvälittäjillämme on lain vaatimat maksulaitosten toimiluvat. Hopotilla on oikeus vaihtaa maksunvälittäjääsi milloin tahansa.

15 Referenssioikeus

Voimme käyttää Sinun virallista nimeäsi tai markkinointinimeäsi sekä logoasi referenssinä markkinointimateriaalissamme.

16 Muutokset Ehtoihin

Me voimme muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla niistä Sinulle kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkat Palvelun käyttöä niiden tiedotuksen jälkeen tai muuten hyväksyt ne. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinulla on oikeus kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä. Kyseinen irtisanomisilmoitus tulee tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Kuitenkin, jos Hopoti päättää peruuttaa muutoksen, irtisanomisesi ei toteudu.

17 Väärinkäytöstä raportoiminen

Jos saat tietoosi, että joku rikkoo näitä Ehtoja tai tekijän- tai muita oikeuksiamme, raportoi siitä välittömästi tiimillemme osoitteeseen support@hopoti.com.

18 Rajoitettu vastuu

Hopoti ei ole vastuussa Sinulle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista: (a) välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä liikevaihdosta, voitosta tai säästöistä tai kolmansille osapuolille maksettavista korvauksista, tai (b) tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista kuten tietojen uudelleen luomisen tai siirron aiheuttamista kustannuksista taikka kateostosta, vaikka Hopotille olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Hopotin yhteenlaskettu kokonaisvastuu Sopimuksen perusteella Sinulle kunkin kalenterikuukauden aikana tapahtuneista tapahtumista on enintään viisitoista prosenttia (15 %) Sinun Palvelusta Hopotille kyseiseltä kalenterikuukaudelta maksamien arvonlisäverottomien maksujen määrästä. Sinun on ilmoitettava mahdolliset korvaus- tai muut vaatimuksesi kirjallisesti ja perusteeltaan yksilöityinä kuukauden kuluessa sen perusteen havaitsemisesta tai siitä, kun Sinun olisi pitänyt havaita peruste, taikka menetät oikeutesi vaatimukseen.

19 Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin ehtoihin soveltuu Suomen laki poislukien sen lainvalintasäännöt. Kaikki Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta. Välimiesoikeus kokoontuu Turussa. Edellä mainitusta poiketen Hopotilla on oikeus hakea turvaamistointa estääkseen tai päättääkseen Sopimuksen rikkomuksen ja periä erääntyneitä saataviaan missä tahansa yleisissä tuomioistuimissa.

20 Ylivoimainen este

Hopoti ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Hopotin kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Hopotin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Hopoti ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Hopoti on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

21 Yleistä

21.1


Koko sopimus

Sopimus kattaa kaikki Sopimuksen aihetta koskevat ehdot, ja se korvaa aikaisemmat tarjoukset ja sopimukset ja aikaisemman ja tulevan markkinointimateriaalin sekä muut tahdonilmaisut Sopimuksen aiheesta.

21.2


Muutokset, lisäykset ja ilmoitukset

Sopimuksen muutokset ja lisäykset sekä Sopimuksen edellyttämät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla. Hopoti voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Sinulle Palvelun käyttöliittymässä. Vakuutat, että kukin käyttäjäsi on valtuutettu vastaanottamaan ilmoitukset.

21.3


Sopimuksen osittainen pätemättömyys

Jos jokin Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jää Sopimus muilta osin voimaan. Osapuolten tulee muuttaa pätemätöntä kyseistä kohtaa ja tulkita Sopimusta siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti.

21.4


Oikeuksista luopuminen

Jos Osapuoli ei käytä Sopimuksen mukaista oikeuttaan, ei tätä tulkita siten, että Osapuoli olisi luopunut käyttämästä sanottua oikeuttaan.

21.5


Sopimuksen siirtäminen ja alihankkijat

Kumpikaan Osapuoli ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle ilman toisen Osapuolen kirjallista etukäteistä suostumusta. Hopotilla on kuitenkin oikeus siirtää Sopimus ilman suostumustasi siirronsaajalle, mikäli Hopotin liiketoiminta kokonaisuudessaan tai osittain siirtyy, taikka konserniyhtiölleen sekä, selvyyden vuoksi, fuusiossa tai jakautumisessa. Hopotilla on myös oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Hopoti saa käyttää alihankkijoita. Hopoti vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?