Kaikki kokoelmat
Lakiasiat
📖 Ehdot
Yritystilin yleiset käyttöehdot
Yritystilin yleiset käyttöehdot
Päivitetty yli viikko sitten

Nämä ehdot koskevat yrityksiä, jotka tarjoavat Hopotissa palveluitaan (Yritystilin haltija).

Päivitetty 1. elokuuta 2019

1. Soveltamisala ja Osapuolet

Nämä yleiset palveluehdot (Ehdot) koskevat Hopoti Sofware Oy:n tarjoamaa ratsastuksen varausjärjestelmää ja muita siihen liittyviä sähköisiä palveluita (”Palvelu”). Palvelun kautta yritystilin haltijan asiakas (”Loppuasiakas”) voi varata ja ostaa palveluita liittyen ratsastukseen ja ratsastustunteihin. Näitä yleisiä Palvelun ehtoja sovelletaan yritystilin haltijan ja Hopotin väliseen suhteeseen.

Näissä ehdoissa Hopoti Software Oy on ”Hopoti" ja ”Myyjä” on yritystilin haltija. Myyjästä ja Hopotista käytetään näissä Ehdoissa myös nimitystä “Osapuoli" tai “Osapuolet".

Myyjä voi olla vain oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö, toiminimi, avoin tai kommandiittiyhtiö oppilaitos, liikelaitos tai muu julkinen taho.

Henkilö, joka hyväksyy nämä Ehdot vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä Palvelua koskeva sitova sopimus (”Sopimus”) edustamansa oikeushenkilön puolesta. Ensimmäinen henkilö joka rekisteröityy Palveluun tai tekee tilauksen on automaattisesti pääkäyttäjä ("Pääkäyttäjä"), jolle Hopoti toimittaa Sopimusta koskevat ilmoitukset. Mikäli henkilöllä ei ole nimenkirjoitusoikeutta tai asemavaltuutusta edustamansa oikeushenkilön puolesta, kyseinen henkilö vakuuttaa että on saanut tarvittavan valtuutuksen solmia Sopimus. Sopimus Myyjän ja Hopotin välillä syntyy kun Myyjä ottaa Palvelun käyttöön.

2. Palvelun sisältö

Palvelu on ajanvarausjärjestelmä, jota tarjotaan tietoverkon yli. Palvelu on tarkemmin kuvattu osoitteessa www. help.hopoti.com.

Hopoti pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Hopotilla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja.

Hopotilla on oikeus pysyvästi tai tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen.

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestintäverkkoon ja Internetiin) eivät kuulu Palveluun. Myyjän ja Loppuasiakkaan tulee hankkia kustannuksellaan Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestintäverkkoon ja Internetiin) ja niiden tietoturvan ja päivitykset Hopotin kulloinkin antamien yhteensopivuusedellytysten mukaisesti. Häiriöitä mahdollisesti tuottavien laitteiden ja ohjelmistojen tai tietojen/aineistojen käyttäminen on ehdottomasti kielletty.Hopoti ei vastaa Palvelun soveltuvuudesta Myyjän käyttötarkoituksiin.

Palvelu voi sisältää kolmansien osapuolten mainoksia, tai linkkejä kolmansien osapuolten sivuille tai palveluihin. Hopoti ei ole vastuussa tällaisista mainoksista tai kolmansien osapuolten sivuista ja palveluista.

Hopoti ottaa varmuuskopioita Palvelussa olevista tiedosta kulloinkin voimassa olevien varmuuskopiokäytäntöjensä mukaisesti. Myyjä vastaa Palvelussa omien tietojensa tallentamisesta omiin järjestelmiinsä, niiden varmuuskopioiden ottamisesta ja niiden toimivuuden tarkastamisesta.

Myyjä vastaa omista palveluistaan Loppuasiakkaille eikä Hopoti vastaa näistä miltään osin. Myyjän ja Loppuasiakkaan väliset ehdot (”Tallin Säännöt”) määrittävät Myyjän palveluita ja tuotteita koskevat ehdot. Kyseiset ehdot eivät saa olla ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa.

Palvelun edellytyksenä on että Myyjä on tehnyt Hopotin valitseman maksunvälittäjän kanssa maksunvälitystä koskevan sopimuksen.

3. Yhteystiedot

Myyjän tulee tallentaa Palveluun tai muuten välittää Hopotille oikeat ja täydelliset yhteystiedot mukaan lukien laskutustiedot ja -osoite. Myyjä vastaa myös siitä, että Myyjän yhteystiedot Palvelussa ovat ajantasaiset.

4 Käyttöoikeus

Myyjällä on Sopimuksen voimassa ollessa ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä oleva oikeus käyttää Palvelua omassa liiketoiminnassaan ja tarjota Loppuasiakkailleen mahdollisuutta käyttää Palvelua. Loppuasiakkaiden tulee hyväksyä Palvelua käyttäessään Hopotin yleiset palveluehdot kuluttajille.

Käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot:

a) Myyjä ei saa kopioida (pysyvästi tai tilapäisesti) Palvelua tai siinä olevaa materiaalia missään muodossa kokonaan tai osittain muutoin, kuin Palvelun käyttämiseksi Hopotin ohjeiden mukaan. Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on välttämätöntä sähköiseen materiaaliin tutustumiseksi.

b) Myyjä ei saa laajemmin, kuin pakottava soveltuva laki määrää, purkaa, muokata, toisintaa, korjata, muuttaa Palvelua, taikka luoda Palvelusta johdannaisia teoksia tai purkaa ohjelmiston lähdekoodia tai pyrkiä pääsemään siihen muutoin käsiksi.

c) Myyjä ei saa vuokrata, alilisensioida, edelleen luovuttaa tai myydä Palvelua kolmannelle tai antaa kolmannelle pääsyä tai käyttöoikeutta siihen, mukaan lukien Myyjän kanssasi samaan konserniin kuuluvat yhtiöt tai yhteisöt.

d) Palvelussa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita merkkejä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa. Palvelussa mahdollisesti olevia mainoksia ei saa myöskään poistaa, peittää tai muuttaa.

e) Myyjä ei saa yrittää murtautua Palvelun mihinkään osiin.

f) Jos Myyjä lisää Loppukäyttäjän Palveluun itse, Myyjän tulee varmistaa että sähköisen suoramarkkinoinnin lupa tai sen puuttuminen kirjataan ja huomioidaan Palvelun käytössä. Myyjälle on oltava Loppukäyttäjän lupa tietojen lisäämiseen.

g) Palvelussa olevista Loppukäyttäjien varauksista tapahtumiin vähintään 80% tulee maksaa Hopotin kautta. Tarkastelujaksona tälle ehdolle on jokainen päättynyt kalenterikuukausi, jolloin Palvelussa on varauksia tapahtumiin.

5. Käyttäjätili ja salasana

Palvelun käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ("Tunnistautumisvälineet").

Kutakin käyttäjätunnusta kohden tulee luoda yksi laadukas salasana ja vaihtaa se aina, jos Palvelu niin vaatii. Hopotilla on oikeus hylätä ja/tai hyväksyä Tunnistautumisvälineet. Ne säilyvät Hopotin omistuksessa.

Hopotilla on koska tahansa oikeus muuttaa Tunnistautumisvälineitä. Muuttaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi yllättävistä tietoturvasyistä. Hopoti ei koskaan tallenna salasanoja selväkielisenä.

Tunnistautumisvälineitä ei saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle ja ne tulee säilyttää huolellisesti ja Myyjä vastaa niillä tapahtuneesta käytöstä. Myyjän tulee ilmoittaa Hopotille välittömästi tilin oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä.

6. Palvelun käyttö ja Hopotin vastuu

Hopoti toimittaa Palvelun ja siihen liittyvän käyttöoikeuden ”sellaisena kuin se on” eikä anna takuuta eikä vastaa siitä, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä.

Hopoti ei vastaa Palveluun talletetuista tiedoista eikä niiden virheettömyydestä. Palvelussa annetut komennot, joilla Palvelua käytetään, käsitellään annettujen tietojen perusteella eikä Hopotilla ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää Palvelussa annettuja tietoja.

Hopoti ei vastaa siitä, että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Palvelusta, on vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista. Hopoti ei vastaa (a) käyttövirheestä tai ulkoisista häiriötekijöistä, (b) laitteiden, tietoliikenneyhteyksien tai ohjelmistojeni aiheuttamista vioista ja häiriöistä tai (c) tietojärjestelmäien tai tietoliikenneyhteyksien muutoksista. Hopoti ei vastaa Myyjän tai Loppukäyttäjän aiheuttamista häiriöistä Palvelun toteuttamisessa kuten esimerkiksi laiminlyönnistä noudattaa Hopotin ohjetta muuttaa laitteistoa tai ohjelmistoa, jolla Palvelua käytetään tai Hopotin ohjeita Palvelun käyttämisestä.

Hopoti pyrkii korjaamaan selkeät kirjallisesti ilmoitetut Palvelun käytön estävät virheet mahdollisimman nopeasti valitsemanaan ajankohtana normaalina työaikanaan. Hopoti voi korjata Palvelun virheen myös kiertämällä virheen tai toimittamalla ohjeet sen kiertämiseksi. Hopotin vastuu virheistä rajoittuu tässä sovittuihin toimenpiteisiin.

Hopoti ei vastaa Palvelun käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta kuten saamatta jääneestä liikevaihdosta, voitosta tai säästöistä, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista kuten tietojen uudelleen luomisen tai siirron aiheuttamista kustannuksista taikka kateostosta.

Hopotin vastuu kunkin kalenterikuukauden aikana tapahtuneista tapahtumista on enintään viisitoista prosenttia (15 %) Hopotille kyseiseltä kalenterikuukaudelta maksettujen arvonlisäverottomien maksujen määrästä.

Mahdolliset vaatimukset Hopotia kohtaan on esitettävä kirjallisesti ja perusteeltaan yksilöityinä kuukauden kuluessa vaatimuksen perusteen havaitsemisesta tai siitä, kun peruste olisi tullut havaita.

7. Myyjän vastuu Palvelun tietosisällöstä ja käytöstä

7.1 Yleistä

Myyjä vastaa Palvelua käytettäessä omasta liiketoiminnastaan kuten markkinoinnista, tuotteista, palveluista, rahaliikenteestä, kirjanpidosta sekä Palvelussa olevista tiedoista ja materiaalista. Myyjä vastaa siitä, että Myyjän Palveluun tallettamat tiedot ja materiaali eivät ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai ole lain tai hyvän tavan vastaisia.

Myyjä vastaa Palvelun kautta kolmansille osapuolille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä.

Hopotilla on oikeus poistaa tietoja tai keskeyttää pääsy Palveluun siltä osin, kun Hopoti epäilee Ehtojen rikkomusta tai kuin tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

Jos Hopotia kohtaan esitetään väite siitä, että Palveluun talletettu tieto tai materiaali tai Palvelun käyttö näiden Ehtojen vastaisesti loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia Myyjä vastaa Hopotille väitteestä tai vaatimuksesta aiheutuneet kuluista ja korvauksista.

7.2 Hopotin Käyttöoikeus

Hopotilla on oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä tietoja Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen ja käyttämiseen.

Hopotilla on oikeus luovuttaa tieto Myyjän vahvistamasta ratsastajan taitotasosta muille Palvelussa toimiville Myyjille jotka tarvitsevat tietoa edellyttäen että ratsastaja on antanut tähän suostumuksen.

Hopotilla on myös oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä anonyymejä tietoja Hopotin liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Hopoti voi esimerkiksi käyttää Palvelussa olevaa tietoa luodakseen anonyymiä tilastotietoa Palveluiden käyttämisestä.

8. Omistus- ja Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen tuottamiseksi käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin, Palvelun ulkoasuun sekä Palvelussa olevaan Hopotin tuottamaan materiaaliin, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Hopotin tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, domain-nimiä, oikeutta tietotaitoon, tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen luovuttamisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita.

Myyjä omistaa Palveluun lisäämänsä materiaalin ja vastaa siitä, että Myyjällä on siihen tarvittavat oikeudet.

Hopotilla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Myyjän Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää materiaalia.

9. Hinnat ja maksuehdot

Myyjä on velvollinen maksamaan Hopotin kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai erillisen sopimuksen mukaiset Palvelujen ja lisäpalvelujen hinnat. Pääsääntöisesti veloitukset tehdään automaattisesti Myyjälle tulevista maksutilityksistä. Mahdolliset kuukausimaksut laskutetaan etukäteen ja muut maksut sopimuksen mukaan.

Hopoti veloittaa myös erikseen Palvelun sisältä tilattavista lisäpalveluista. Myyjä vastaa siitä, että Loppukäyttäjät ovat tietoisia lisäpalveluiden maksullisuudesta ja että vain henkilöt, joilla on oikeus tilata lisäpalveluja tilaavat niitä. Esimerkkejä lisäpalveluista ovat tekstiviestit ja Palvelun lisäominaisuudet.

Mikäli Hopoti antaa palveluita, jotka edellyttävät matkustusta, ja jollei toisin kirjallisesti sovita, veloittaa Hopoti erikseen aiheutuneet matka-, matka-aika-, majoitus- ja päivärahakustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto. Laskuun kohdistuvat huomautukset tulee esittää viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Viivästyskorko on neljätoista (14) prosenttia vuodessa. Lisäksi Myyjän on korvattava mahdolliset perintäkulut, ja muut viivästyksestä seuraavat maksut kuten maksumuistutukset kulloinkin voimassa olevan Hopotin hinnaston mukaan.

Mikäli maksuja ei ole suoritettu huolimatta muistutuksesta, Hopotilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa Palvelu.

Arvonlisävero, muut vastaavat verot, tullit ja muut julkiset maksut lisätään hintoihin.

10. Hinnanmuutokset

Hopoti pidättää oikeuden muuttaa Palveluiden hintoja ja hinnastoaan ilmoittamalla hinnanmuutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen sen voimaantuloa. Myyjällä on oikeus kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Sopimus päättymään hinnankorotusten voimaantulopäivänä. Kyseinen irtisanomisilmoitus tulee tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

11. Maksunvälitys

Palvelun edellyttämä maksunvälityspalvelu määräytyy Myyjän maan perusteella. Maksunvälityspalveluiden sopimusehdot hyväksytään erikseen, eivätkä ole osa Myyjän ja Hopotin välistä sopimusta.

Myyjän tulee tutustua huolella maksunvälityspalvelun ohjeistukseen, ehtoihin ja muihin tietoihin. Korttimaksuilla tehtävissä maksuissa maksunvälittäjä saattaa näkyä maksun saajana korttilaskulla. Maksunvälittäjä välittää maksun Myyjällle veloitettuaan Hopotin hinnaston mukaisen myyntipalkkion.

Hopotilla on oikeus vaihtaa maksunvälittäjää milloin tahansa.

12. Referenssioikeus

Hopotilla on oikeus käyttää Myyjän nimeä tai markkinointinimeä sekä logoa referenssinä markkinointimateriaalissaan.

13. Muutokset Ehtoihin

Hopoti voi muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla niistä kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä Myyjä hyväksyy uudet Ehdot. Mikäli Myyjä ei hyväksy uusia ehtoja, Myyjä voi kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Palvelu päättymään muutoksen voimaantulopäivänä. Kyseinen irtisanomisilmoitus tulee tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

14. Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin ehtoihin soveltuu Suomen laki pois lukien sen lainvalintasäännöt. Kaikki Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

15. Ylivoimainen este

Hopoti ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Hopotin kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Hopotin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia Hopoti ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Hopoti on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

16. Ilmoitukset

Palvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla. Hopoti voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Palvelun käyttöliittymässä.

Myyjän tulee ilmoittaa yhteystietojen muutoksesta Hopotille.

17. Oikeuksien siirtäminen

Myyjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Hopotin kirjallista etukäteistä suostumusta.

Hopotilla on oikeus siirtää Palvelu ja sen tuottaminen ja nämä Ehdot ja sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle.

18. Henkilötiedot

Molemmat osapuolet käsittelevät Palvelussa olevia henkilötietoja tietosuoja asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Hopoti on Palvelun osalta Loppuasiakkaan henkilötietojen rekisterinpitäjä. Siinä määrin kuin Palvelun toteuttaminen edellyttää Hopoti luovuttaa Loppuasiakkaiden henkilötietoja Myyjälle.

Myyjä on omien palveluidensa osalta henkilötietojen rekisterinpitäjä ja siltä osin kuin Myyjä on ulkoistanut näihin liittyviä palveluitaan (esim. Tallin sivut) Hopotille, Hopoti toimii EU:n tietosuoja asetuksen (2016/679) mukaisena henkilötietojen käsittelijänä.

19. Maksunvälitys muualla kuin Suomessa (englanniksi)


Payment processing services for businesses on Hopoti are provided by Stripe and are subject to the Stripe Connected Account Agreement, which includes the Stripe Terms of Service (collectively, the “Stripe Services Agreement”). By agreeing to these terms or continuing to operate as a business on Hopoti, you agree to be bound by the Stripe Services Agreement, as the same may be modified by Stripe from time to time. As a condition of Hopoti enabling payment processing services through Stripe, you agree to provide Hopoti accurate and complete information about you and your business, and you authorize Hopoti to share it and transaction information related to your use of the payment processing services provided by Stripe.

Vastasiko tämä kysymykseesi?